• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการวัฒนธรรมไทย

                                                                                 

 

   >>>กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับรองศาสตราจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข อาจารย์ประจำวิชา HEC 3217 อาหารท้องถิ่น ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอาหารไทยโบราณ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร เห็นประโยชน์และคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ และบริเวณโถงทางเดิน อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธี<<<

 

Off Canvas