• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

 

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565

>>>กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับรองศาสตราจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข อาจารย์ประจำวิชา HEC4006 และ HEC4212 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 “ถักร้อยเรื่องราวอาหารไทยผ่านวรรณคดี” เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร เห็นประโยชน์และคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธี<<<

 

 

Off Canvas