• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ถ่ายทอดความรู้ด้านกลยุทธ์

 

    >>>คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา ด้านกลยุทธ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน    กลยุทธ์ของหน่วยงาน การเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นการทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการภายหน้า โดยได้รับเกียรติจากคุณเพชราวรรณ  ช่วยอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา<<<

Off Canvas