• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการพลวัตร SME ไทย ในชุมชนท้องถิ่นกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

โครงการพลวัตร SME ไทย ในชุมชนท้องถิ่นกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

      >>> งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพลวัตร SME ไทย ในชุมชนท้องถิ่นกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของการเป็นผู้ประกอบการ และธุรกิจ SME ของชุมชนท้องถิ่น ได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการจำลองทำธุรกิจ SME เพื่อประโยชน์ในการนำไปต่อยอดในอนาคตของนักศึกษา ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น” และกิจกรรม Work shop ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการจำลองทำแผนปฏิบัติการธุรกิจ SME โดยอาจารย์สุรพัฒน์ มังคะลี, อาจารย์ศรัญญา เนียมฉาย, อาจารย์นนทพร สีหพันธุ์ และอาจารย์กิตตินาท นุ่นทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรในบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง <<<

Off Canvas