>> งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนารูปแบ..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนารูปแบบการทำงานและการให้บริการ"

โครงการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนารูปแบบการทำงานและการให้บริการ"

      >>> งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนารูปแบบการทำงานและการให้บริการ" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนักศึกษา และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และศิษย์เก่ามีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนหรือพัฒนารูปแบบการทำงาน และการให้บริการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียน การทำงานและการให้บริการได้ โดยมีอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและผู้ช่วยผู้อำนวยการนโยบายและสื่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ ข้อมูล ข่าวสาร และเอไอ เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน“ และ ”การใช้สื่อดิจิทัลสารสนเทศเพื่อการเรียน-ทำงาน อย่างรู้เท่าทัน“ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ และห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช <<<

Off Canvas