• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหาร 67

 

 

วันที่ ๒๘ มีนาคม 2567 งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้นักศึกษาได้ทราบถึงการปฏิบัติตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และข้อควรปฏิบัติระหว่างที่ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดย  พันเอก นิรัฐกานต์  ขันต๊ะ รองผู้อำนวยการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

Off Canvas