• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพ ประจำปี 2567

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพ ประจำปี 2567

           งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพ ประจำปี 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มีว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 

Off Canvas