• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ “ขจัดความเครียด สร้างแรงจูงใจด้วยดนตรีบำบัด” ประจำปี 2567

โครงการ “ขจัดความเครียด สร้างแรงจูงใจด้วยดนตรีบำบัด” ประจำปี 2567

           งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ขจัดความเครียด สร้างแรงจูงใจด้วยดนตรีบำบัด” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และกราบขอบพระคุณคณะวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พี่ให้ความกรุณามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 

Off Canvas