• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยกองกิจการนักศึกษา ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งภายในวันมีการศึกษาดูงานและการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
            - การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีการบริหารงบประมาณประจำปี และกรอบอัตรากำลัง” โดยคุณอุมาภรณ์ ไทยเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน
            - การบรรยายในหัวข้อ “สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดยคณนา ศรีรัตนกูล ตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
            - การบรรยายในหัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” โดยคุณสุธิดา เข็มทอง ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
            - การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสาขาวิทยบริการฯ” โดยนายธนกร เพิ่มพานิช ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองคลัง
            - การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา” โดยคณะผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา
 

Off Canvas