• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ SME แก่นักศึกษา ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ SME แก่นักศึกษา ประจำปี 2567

            งานธุรการ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ SME แก่นักศึกษา ประจำปี 2567 โดยรองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน เปิดโครงการฯ และมีว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ภายในงาน มีการบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SME” และWorkshop ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการจำลองทำธุรกิจ SME โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 

Off Canvas