• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปี 2567

โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปี 2567

      >>> กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษามาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง <<<

Off Canvas