• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566

        >>> กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ น.ส.ระพีพรรณ พงศาดิศรรัตน์ (พี่ใหญ่), นายสมนึก กลิ่นหอม (พี่นึก) และนางภัทรภร กิตติกรวรการ (พี่น้อย) ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นตัวแทนกล่าวคำขอบคุณแด่ผู้เกษียณฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 <<<

Off Canvas