• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566

        >>> งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างมุมมองที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน มีรองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดงาน และ ดร.อาคร ประมงค์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมนันทนาการได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน <<<

Off Canvas