• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาบุคลากรเครือข่ายการให้บริการนักศึกษาพิการ

โครงการสัมมนาบุคลากรเครือข่ายการให้บริการนักศึกษาพิการ

        >>> กองกิจการนักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเครือข่ายการให้บริการนักศึกษาพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้บริการสนับสนุน และช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานในการติดต่อ หรือการปฎิบัติตนร่วมกับนักศึกษาพิการ โครงการจัดระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีศรัทธา 501 อาคารศรีศรัทธาชั้น 5 และชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากกองกิจการนักศึกษา สาขาวิทยบริการ และคณะต่าง ๆ <<<

Off Canvas