• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการสร้างเครือข่าย และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการสร้างเครือข่าย และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา

        >>> กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการสร้างเครือข่าย และการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ และห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "บทบาทของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการทำงานในยุคดิจิทัล" และ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับการบริการและการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา" โดย ดร.สุชาติ  สังข์เกษม และการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)" โดย ผศ.ดร.ปรีดา  โชติมานนท์ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษา เรื่อง “แนวการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย พ.ศ. 2565 และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไล่”, “ระบบสารสนเทศด้านกิจการทหาร” และ “กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมีบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา คณะ และสาขาวิทยาบริการจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วม <<<

 

Off Canvas