• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566

      >>> งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรม ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง  หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  , “อุดมการณ์ความรักชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ,  “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” และกิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก <<<

Off Canvas