• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2566

โครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2566

      >>> งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มีว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ห้องประชุม 207 <<<

Off Canvas