• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)

โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)

      >>> กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่าปรับกระบวนการทางความคิด ในการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจในทางสร้างสรรค์ โดยมีรองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มีว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช <<<

      >>> สำหรับโครงการฯ นี้ มีหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก” บรรยายโดย ดร.ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ วิทยากรอิสระ <<<

Off Canvas