>> กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 "ครบเรื่อง ครบรส ครบรอบผัดไทย ศัพท์สากล"

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 "ครบเรื่อง ครบรส ครบรอบผัดไทย ศัพท์สากล"

      >>> กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 “ครบเครื่อง ครบรส ครบรอบผัดไทย ศัพท์สากล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การบรรจุ “pad thai” ในพจนานุกรมฉบับอ๊อกฟอร์ด (Oxforf Dictionaries) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารศิลาบาตร <<<

Off Canvas