• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566

 

 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566

      >>>งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 นำความรู้ไปใช้ในการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน และมีวิทยากรจากกองการสัสดี  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง<<<

Off Canvas