• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา

 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการสร้างเครือข่ายและการพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา

 

       ***กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการสร้างเครือข่ายและการพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ งานกิจการนักศึกษากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริการ และพัฒนานักศึกษาในยุคดิจิทัล กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสื่อสังคมในการทำงานยุคดิจิทัล” และ“การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับการบริการ และการพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา” โดยอาจารย์ธาม  เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และรองผู้อำนวยการผ่านนโยบายและสื่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกิจกรรมสร้างเครือข่าย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ตัวแทนบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา***

 

Off Canvas