>>งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปล..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

>>>งานนักศึกษาวิชาทหารจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์สู่สังคมร่วมกัน โดยกิจกรรมโครงการ ฯ ประกอบด้วย การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน และชาวบ้าน บ้านท่าวังหิน โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน รวมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2565<<<

Off Canvas