• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

 

กิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

>>>กองกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<<<

 

 

Off Canvas