• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

>>>กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันได้ วิทยากรในการบรรยายโดย ผศ.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ อาจารย์ประจำคณะภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 13.00 – 16.00 น.<<<

 

 

 

Off Canvas