• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสาร

 

                                                                                      โครงการเทคนิคการสื่อสารกับการทำงาน “บทบาท Socia Media ที่มีผลกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

>>>กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการเทคนิคการสื่อสารกับการทำงาน “บทบาท Socia Media ที่มีผลกับการทำงานในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ Social Media ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารและการทำงานได้ วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ธาม  เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และรองผู้อำนวยการผ่านนโยบายและสื่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธี<<<

 

Off Canvas