• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

    >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยมี ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ รศ.อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ศุภโชติ เดชะราช รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ บุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา และกองอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเบกพล มหาวิทยาลัยรามคำแหง<<<

 

 

Off Canvas