>> งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "ลดน้ำหนัก ลดพุง ลดโรค"..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/25.6.67 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "ลดน้ำหนัก ลดพุง ลดโรค"

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "ลดน้ำหนัก ลดพุง ลดโรค"

    >>> งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "ลดน้ำหนัก ลดพุง ลดโรค" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

    >>> โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นเรศร์ วงษ์เสรี แพทย์ประจำงานแพทย์และอนามัย มาให้ความรู้ในเรื่อง "ลดน้ำหนัก ลดพุง ลดโรค" และตอบข้อซักถามจากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

    >>> มีการวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย/BMI ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 และ จะมีการวัดคำนวณค่าดัชนีมวลกาย/BMI ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 (ระยะเวลา 3 เดือน) ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

{gallery width=150 height=150}gallery/25.6.67{/gallery}

Off Canvas