• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/24.6.67 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปี 2567

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปี 2567

    >>> กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฎิบัติงานของอาสาสมัครและนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรกองกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าอบรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

    >>> การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานขออาสาสมัคร และสามารถนำความรู้มาใช้ในการช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี โดยมีนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และนายโสภณ สวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

{gallery width=150 height=150}gallery/24.6.67{/gallery}

Off Canvas