• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/13.6.67 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการทางด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการทางด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567

    >>> กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการทางด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.จักรี ไชยพินิจ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และนายสำราญ คำแพ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยอาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน นักศึกษาพิการและผู้ปกครอง จำนวนรวม 80 ท่าน

    >>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตามยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามพระราชบัญญัติการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551

{gallery width=150 height=150}gallery/13.6.67{/gallery}

Off Canvas