>> กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงก..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เรื่อง "กองกิจการนักศึกษากับการบริการด้วยใจภายใต้แนวทางแบบ STARS"

โครงการสัมมนาบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เรื่อง "กองกิจการนักศึกษากับการบริการด้วยใจภายใต้แนวทางแบบ STARS"

     >>> กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนาบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เรื่อง "กองกิจการนักศึกษากับการบริการด้วยใจภายใต้แนวทางแบบ STARS" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และรศ.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร" และ "การปรับ Mind set เพื่อเป้าหมาย และการสร้าง Service Mind เพื่อการบริการด้วยใจ" โดย อ.รัชเขต วีสเพ็ญ และการบรรยายในหัวข้อ "การบริการภายใต้แนวทางแบบ STARS" โดยรศ.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และโรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Off Canvas