>> กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 "ตำนานอาหารไทย ข้าวผัดรถไฟ รสโอชา"

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 "ตำนานอาหารไทย ข้าวผัดรถไฟ รสโอชา"

     >>> กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 "ตำนานอาหารไทย ข้าวผัดรถไฟ รสโอชา" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานข้าวผัดรถไฟที่ผูกพันกับเส้นทางเดินรถไฟจากธนบุรีถึงหัวหินมาอย่างเหนียวแน่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ภายในงานมีการถ่ายทอดเรื่องราวของข้าวผัดรถไฟ และสาธิตการทำข้าวผัดรถไฟ โดย รองศาสตราจารย์ ภูชิษย์ สว่างสุข และมีกิจกรรมให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกปฏิบัติทดลองทำข้าวผัดรถไฟ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารศิลาบาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Off Canvas