งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา

จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โดยโครงการประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมการปลูปป่าชายเลน การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุในพื้นจังหวัดเพชรบุรี และการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน