ภาพบรรยากาศ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา วิชา RAM3000 สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(วันที่ 5 ตุลาคม 2561)