ภาพบรรยากาศ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา วิชา RAM3000 สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
(วันที่ 4 ตุลาคม 2561)