ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.รามคำแหง

          เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ตลอดจนผู้ผ่านการเรียนรู้ศาสตร์แขนง วิชาการ ฝึกฝนตนเป็นอย่างดียิ่ง สมฐานะภาพแห่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทั้งมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และส่วนรวม โดยมีจุดยึดมั่นแห่งสถาบันชาติ ศาสน์
กษัตริย์ประเทศไทย

          หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเสมอภาค และความสัมพันธ์อันดีของเลือด "น้ำเงิน-ทอง"
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2310-8076 หรือ
 http://www.stdaffairs.ru.ac.th