ติดต่อกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

       สถานที่ตั้ง : เลขที่  282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
                         แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

      โทร :  02-310-8073  โทรสาร. 02-310-8072

      เว็บไซต์ :  www.stdaffairs.ru.ac.th 

      Facebook :  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

02-310-8070 

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

02-310-8071

งานธุรการ

02-310-8073

งานกิจกรรมนักศึกษา

02-310-8074

งานนักศึกษาวิชาทหาร

02-310-8075

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

02-310-8076

งานวินัยนักศึกษา

02-310-8077

งานกีฬา

02-310-8078

งานแพทย์และอนามัย
- ห้องยา
- ห้องปฐมพยาบาล
- ห้องธุรการ
- ห้องบัตร


02-310-8066
02-310-8067
02-310-8068
02-310-8069

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

02-310-8080                02-310-8126

องค์การนักศึกษา

02-310-8079