ปรัชญา

          พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ 
   
ปณิธาน 
          มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 

   
วัตถุประสงค์ 
          1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาให้  สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
              ความสุข 
          2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม    
          3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
          4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิง วิทยาศาสตร์ 
          5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การเขียน การพูด  
          6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
              สืบไป 
          7. พัฒนานักศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้ที่เป็นสากล  
          8. พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  
          9. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  
          10. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
   
วิสัยทัศน์
 

         กองกิจการนักศึกษา เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
 
พันธกิจ 
          1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

          2. จัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา