งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

          ให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิต ด้านทุนการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ ฝึกอบรม แนะแนว การศึกษาต่อ บริการจัดหางาน ส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน พัฒนาคุณภาพให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมออกไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีแหล่งเงินทุนช่วยเหลือให้สามารถจบการศึกษาออกไปสู่สังคม ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • หน่วยแนะแนว
  • หน่วยจัดหางาน
  • หน่วยทุนการศึกษา
  • หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา