งานกีฬา

       มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายนอก-ภายใน ของ 24 ชมรมกีฬาให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่งวเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนเรียนฟรี) คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านกีฬาและสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ” และ “ผู้นำนันทนาการ” การให้ยืม - คืนอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา สำหรับนำไปใช้ในการฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-นันทนาการ ในรายการต่าง ๆ         

       งานกีฬา สนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัย รามคำแหงให้มีหลักและวิธีการออกกำลังกายที่ดีต่อเนื่อง รวมทั้งการเล่นกีฬาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ การแข่งขัน กติกา ความเป็นเลิศทางวิชาการ กีฬาเพื่อมวลชน และจัดการความรู้ด้านกีฬาแก่ชุมชน ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

  • หน่วยกีฬาภายนอก-ภายใน
  • หน่วยนันทนาการ
  • หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬานักศึกษา

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร 023 108 078 ในวัน-เวลาราชการ

          หรือ Web page Facebook งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา ม.รามคำแหง   คลิ๊กเพื่อเข้าเว็บเพจ