มีหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขและเป็น ระเบียบเรียบร้อย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดความสำนึกที่จะปฏิบัติตน ให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและเป็นที่ยอมรับในสังคม ตลอดจนการให้ความรู้ ความเข้าใจซึ่งกฏระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของสังคม เป็นการตระเตรียมนักศึกษาให้สามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว งานวินัยนักศึกษาจึงเน้นหนักไปในทางป้องกันการกระทำผิดวินัยเป็นหลัก ส่วนการลงโทษเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการที่จะช่วยให้นักศึกษาไม่คิดที่จะกระทำความผิดซ้ำ ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • หน่วยตรวจสอบและสอบสวนวินัยนักศึกษา
  • หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักศึกษา