งานแพทย์และอนามัย

          มีหน้าที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและครอบครัว ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การให้ภูมิคุ้มกันโรค คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูตินรีเวช ตรวจและวิเคราะห์วินิจฉัยโรค ให้บริการออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการสมัครงานและเข้าศึกษาต่อ เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย บอร์ด นิตยสาร เอกสาร แผ่นพับ บทความทางวิชาการ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ข่าวรามคำแหง RU - ITV บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อ จัดสถานที่สอบให้นักศึกษาที่ป่วยฉุกเฉิน จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์ จัดยาชุดแก่นักศึกษา กลุ่ม ชมรม ที่ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ให้อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ไว้ประจำหน่วยงานหรือที่จัดอบรม ประชุม นอกสถานที่ ประจำตึกสอบทุกภาค ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสาขาวิทยบริการ ออกหนวยปฐมพยาบาล ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานกับสภากาชาดไทยในการนำรถเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต   ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • หน่วยธุรการ
  • หน่วยเวชระเบียน
  • หน่วยเวชปฏิบัติ
  • หน่วยการพยาบาล
  • หน่วยเภสัชกรรม
  • หน่วยวิชาการและสถิติ