มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการรถยนต์เพื่อทำกิจกรรมนักศึกษา ทั้งกิจกรรมที่จัดภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แก่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุ่ม จัดโครงงานกิจกรรมต่าง ๆ ประสานงานบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร ให้บริการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประกันอุบัติเหตุที่เป็นหมู่คณะสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม บริการทำสมุดค่าโดยสารรถไฟ - รถยนต์ ให้กับนักศึกษาที่เดินทางกลับภูมิลำเนา บริการคืนของหาย รับแจ้ง และติดต่อส่งคืนของหายสำหรับนักศึกษา บริการข้อมูลหอพักนักศึกษาบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการด้านวิชาการ สวัสดิการ และกิจกรรมพิเศษ และบริการห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผา ชั้น 1 ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • หน่วยบริการรถยนต์ 
  • หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์
  • หน่วยบริการทั่วไป (ตั๋วรถยนต์-รถไฟ รับคืนของหาย ห้องอ่านหนังสือ ฯลฯ)
  • หน่วยประกันภัยและอุบัติเหตุ
  • หน่วยบริการนักศึกษาพิการ