งานนักศึกษาวิชาทหาร

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันรับราชาการทหาร กองประจำการในยามปกติ โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาฝึกเรียนวิชาทหาร การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ ฝึกเรียนวิชาทหาร การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร และดำเนินการขอผ่อนผันการรรับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ให้กับศึกษาที่มิได้เรียนวิชาทหาร ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

  • หน่วยส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
  • หน่วยกรรมวิธีข้อมูล
  • หน่วยการศึกษาวิชาทหาร
  • หน่วยผ่อนผันรับราชการทหาร