มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาดูแล การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้กิจกรรมนักศึกษาเกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา ทั้งในด้านบุคลิกภาพ คุณภาพ และจริยธรรม ทั้งยังช่วยปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งค่านิยมในตัวนักศึกษา ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ นำความรู้ด้านวิชาการออกไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่พรรคนักศึกษาและกลุ่มนักศึกษาต่าง ๆ ที่ รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาโดยตรง นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้         

  • หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
  • หน่วยพัฒนานักศึกษาและประเมินผล 
  • หน่วยประกันคุณภายกิจกรรมนักศึกษา