• หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
  • หน่วยการเงินและพัสดุ
  • หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
  • หน่วยอาคารสถานที่