แผนปฏิบัติราชการ กองกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2562

แผนกลยุทธ์ กองกิจการนักศึกษา

       แผนกลยุทธ์ กองกิจการนักศึกษา

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

       ประกอบด้วยไฟล์รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

Powered by JU Download