ผู้มีสิทธิได้รับระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (Student Activites Transcript) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
       2. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ให้งดลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป 
       3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ประเภทกิจกรรม ตามประเภทกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 


            3.1. กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมไหว้ครู / ครอบครู / กิจกรรมประกวดนักร้อง / นักดนตรี / กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน / กิจกรรมโต้วาที / สุนทรพจน์ / กิจกรรมวาทีนิทรรศ
 
  
  
            3.2. กิจกรรมอาสาสมัครหรือบำเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรมอาสาสมัครกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนกิจกรรมศึกษาปัญหาชนบท วิถีชุมชนกิจกรรม วิชาการสู่น้องและชุมชน กิจกรรมสาธารณสุขสู่ชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
และโรคเอดส์
            3.3. กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / ศึกษาระบบนิเวศ กิจกรรมการปลูกป่า 
            3.4. กิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง กิจกรรมรณรงค์การแต่งกาย กิจกรรมด้านศาสนา 
 

  
            3.5. กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย จิตสำนึกทางการเมืองและประชาสังคม เช่น กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองตนเองของนักศึกษาในรูปองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา ชมรม และการจัดกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
            3.6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ เช่น การปฐมนิเทศผู้นำกิจกรรมนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
 

  
            3.7. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น การฝึกอบรมเทคนิคการสมัครงาน การเขียนเอกสารแนะนำตัว การสัมภาษณ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลิกภาพภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสำนักงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น
            3.8. กิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เช่น กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
 

  
            3.9. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันและความเป็นสากล เช่น กิจกรรมประกวดการแข่งขันต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เป็นต้น 
            3.10. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เช่น กิจกรรมสัมมนา / อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
       4. ต้องมีชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้องค์การนักศึกษาเป็นผู้จัดไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมงและกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

การขอรับระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อกองกิจการนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
                    1. รับแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ณ งานกิจกรรมนักศึกษา 
                    2. อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 
                    3. ยื่นแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ณ งานกิจกรรมนักศึกษา 
          กองกิจการนักศึกษา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

          ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อ สวป. เพื่อออกระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
                    1. รับคำขอระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ณ สวป. 
                    2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกระเบียนกิจกรรมนักศึกษาที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
                    3. ยื่นคำขอระเบียนกิจกรรมนักศึกษา พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ณ สวป. 
                    4. สปว. ดำเนินการออกระเบียนกิจกรรมนักศึกษา

ดาวโหลดแบบคำขอทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา