งานกิจกรรมนักศึกษา

       งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษา กำกับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา อำนวยความสะดวกในการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา การยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก กำกับดูแลการจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมและออกระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยมีชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความคิด การวิเคราะห์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร การสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตสำนึกสาธารณะ

 

โครงสร้างงานกิจกรรมนักศึกษา