เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ตลอดจนผู้ผ่านการเรียนรู้ศาสตร์แขนง วิชาการ ฝึกฝนตนเป็นอย่างดียิ่ง สมฐานะภาพแห่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทั้งมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และส่วนรวม โดยมีจุดยึดมั่นแห่งสถาบันชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ประเทศไทย

          หน่วยบัณฑิตสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พร้อมเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเสมอภาค และความสัมพันธ์อันดีของเลือด "น้ำเงิน-ทอง" 
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2310-8076 หรือ http://www.stdaffairs.ru.ac.th

ทำแบบสำรวจความต้องการของศิษย์เก่าด้านความต้องการสารสนเทศ