กระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา
ส่งผลงานเข้าคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564


>> หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๔ << 

>> ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ๒๕๖๔ << 

 

** กำหนดวันส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 **

ข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ : https://www.moe.go.th